جدیدترین اخبار

هنر تلاوت قرآن در سایت تنغیم، پایگاه جهانی قرآنیان

لطایف قرآنی (9)

 

 

 

بخیل زیرک
بخیلی سفارش ساخت کوزه و کاسه ای را به کوزه گر داد. کوزه گر پرسید: بر کوزه ات چه نویسم؟
بخیل گفت بنویس: «فمن شرب منه فلیس منّی؛ یعنی هرکس از آن بنوشد از من نیست»!
کوزه گر پرسید: بر کاسه ات چه نویسم؟ بخیل گفت بنویس: «و من لم یطعمه فأنّه منّی؛ یعنی هرکس از آن نخورد او از من است».
بقره (2)،و آیه 249
سهم برادری
مسکینی به نزد امیر آمد و گفت به مقتضای آیه «انما المؤمنون اخوة؛ مؤمنان برادر یکدیگرند»، مرا در مال تو سهمی است، چرا که برادرت هستم.
حجرات (49)، آیه 10
امیر گفت تا یک دینار به او دادند. مسکین گفت: ای امیر این مبلغ کم است. امیر گفت: ای درویش، تنها تو برادر من نیستی، بلکه همه مؤمنان عالم برادر من هستند، پس اگر مال مرا به همه ایشان قسمت کنند به تو بیش از نرسد.
زن نکته سنج
روزی زنی را نزد حجاج آوردند که قبیله او سرکشی کرده بود.
حجاج به او گفت: ای زن! آیه ای مناسب بخوان تا تو را ببخشم. زن این آیه را خواند: «اذا جاء نصراللّه والفتح. ورأیت النّاس یخرجون من دین اللّه أفواجاً».
حجاج گفت: وای بر تو! اشتباه گفتی، بلکه «یدخلون فی دین اللّه» درست است. زن گفت: ای حجّاج «دخلوا و انت تخرجهم؛ یعنی آن ها داخل در دین خدا شدند و تو آن ها را خارج می کنی».