جدیدترین اخبار

هنر تلاوت قرآن در سایت تنغیم، پایگاه جهانی قرآنیان

لطایف قرآنی (7)

 

 

 

طلبه تازه وارد
از طلبه تازه وارد پرسیدند:و قد خاب من دسّها… یعنی چه؟
جواب داد:«یعنی دستهایت را زیر سرت بگذار و بخواب»
پیامبر بی کتاب
شخصی ادعای پیامبری کرد.به او گفتند:«کتاب هم داری؟»
گفت:«نه.می گویم جزوه بنویسند».
آب گوشت سلطانی
روزی هدهد،نزد سلیمان(ع) آمد و گفت:می خواهم تو را در جزیره ای مهمان نمایم.
حضرت سلیمان فرمود:خودم تنها میهمانم،یا با لشکرم؟
گفت:با لشکرت!
هدهد به همراه حضرت سلیمان و لشکرش به آ ن جزیره آمدند.هدهد ملخی را صید کرد و آن را در دریا انداخت.سپس،رو به پیامبر کرد و گفت:لطفاً بفرمایید.اگر گوشت به همه نرسد.آب گوشت به همه می رسد!